Muutoksia arvonlisäverotuksessa 1.1.2013

Kategoria: Ajankohtaista kirjoittaja Actora

Eräät arvonlisäverolain säännökset muuttuvat vuoden 2013 alusta. Kaikkia arvonlisäverokantoja korotetaan yhdellä prosenttiyksiköllä. Lisäksi laskutusäännökset uudistuvat, arvonlisäveron minimikantoraja tavaran maahantuonnissa laskee, kuluttajalle pitkäaikaisesti vuokratun kulkuvälineen myyntimaa muuttuu ja ensiasteen muutoksenhakua koskevia säännöksiä täsmennetään.

Arvonlisäveron verokannat nousevat (lait 706-708/2012)

Kaikkia arvonlisäverokantoja korotetaan yhdellä prosenttiyksiköllä. Uudet verokannat ovat seuraavat:

 • 24 %: yleinen verokanta
 • 14 %: elintarvikkeet, rehut sekä ravintola- ja ateriapalvelut
 • 10 %: kirjat, tilatut lehdet, lääkkeet, liikuntapalvelut, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset, kulttuuri- ja viihdetilaisuudet, taide-esineen ensimyynti ja maahantuonti sekä tekijänoikeusjärjestöjen saamat tekijänkorvaukset.

Vakuutusmaksuveron verokanta nostetaan yleisen arvonlisäverokannan mukaisesti 24 prosenttiin.

Laskutussäännökset (laki 399/2012)

Verohallinto on antanut 18.10.2012 ohjeen laskutusvaatimuksista arvonlisäverotuksessa. Ohjeeseen on yhdistetty Verohallinnon aiemmat laskutusta koskevat ohjeet.

Tavaran maahantuonnissa pienin kannettava tai perittävä arvonlisäveron määrä alenee (laki 267/2011)

Arvonlisäveron minimikantoraja maahantuonnissa on 5 euroa. Minimikantoraja koskee

 • tavaran maahantuontia Suomeen EU:n ulkopuolelta
 • tuontia Ahvenanmaalta Manner-Suomeen ja päinvastoin
 • tuontia Suomeen muualta EU:n tullialueelta, mutta arvonlisäveroalueen ulkopuolelta (esimerkiksi Kanariansaarilta tai Kanaalisaarilta).

Minimikantorajaa ei sovelleta alkoholijuomiin ja tupakkatuotteisiin, jotka

 • matkustaja tuo mukanaan
 • Suomen ja EU:n ulkopuolisen maan välisessä liikenteessä olevan kuljetusvälineen henkilökunnan jäsen tuo mukanaan
 • lähetetään yksityishenkilöille.

Kuluttajalle myydyn ajoneuvon pitkäaikaisen vuokrauspalvelun myyntimaasäännökset (laki 886/2009)

Kuluttajalle myydyn muun kuljetusvälineen kuin huvialuksen pitkäaikainen vuokrauspalvelu on myyty Suomessa

 • jos palvelu luovutetaan ostajan täällä olevaan pysyvään toimipaikkaan
 • jos palvelua ei luovuteta pysyvään toimipaikkaan, ostajan kotipaikka on Suomessa.

Kuluttajalle luovutetun huvikäyttöön tarkoitetun vesialuksen pitkäaikainen vuokrauspalvelu on myyty Suomessa, jos vesialus luovutetaan ostajan käyttöön täällä ja luovutus tapahtuu myyjän täällä sijaitsevasta kotipaikasta tai kiinteästä toimipaikasta. Palvelua ei ole myyty Suomessa, jos huvikäyttöön tarkoitettu vesialus vuokrataan kuluttajalle pitkäaikaisesti niin, että palvelu luovutetaan myyjän toisessa maassa sijaitsevasta kotipaikasta tai kiinteästä toimipaikasta ja myös vesialus annetaan kuluttajan käyttöön tässä maassa.

Ensiasteen muutoksenhaku

Hallitus on antanut elokuussa esityksen, jossa ehdotetaan arvonlisäverotuksen ensiasteen muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamista (76/2012). Jatkossa hallinto-oikeus johtaa valitusprosessia Verohallinnon sijasta.

Verohallinto käsittelee ensin verovelvollisen tekemän valituksen oikaisuasiana kuten nykyisin. Jos valituksessa esitetty vaatimus ei anna aihetta päätöksen oikaisemiseen, Verohallinto antaa lausunnon ja siirtää valituksen hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Hallinto-oikeuden on tarvittaessa varattava muutoksenhakijalle ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikölle tilaisuus vastineen tai vastaselvityksen antamiseen.

Muut kirjelmät Verohallinto käsittelee oikaisuasioina. Verohallinto voi oikaista verovelvollisen eduksi päätöksessään olevan virheen. Jos Verohallinto katsoo, että päätöksessä ei ole virhettä verovelvollisen vahingoksi, se antaa asiassa kielteisen oikaisupäätöksen. Tällaiseen päätökseen voi hakea muutosta.

Lähde: vero.fi